Od 1 stycznia 2023 r. w portalu e‑Budownictwo ma być prowadzona Baza Projektów Budowlanych (BPB). Jednak w trzeciej dekadzie grudnia projekt ustawy nadal jest w trakcie opiniowania, więc bardzo prawdopodobne jest przesunięcie terminu wejścia w życie tych przepisów.

Na czym polega to rozwiązanie?

 

Otóż w BPB gromadzone będą projekty budowlane (w tym PZT, PAB i PT) i inne dokumenty - sporządzone w postaci elektronicznej. Zamieszczone one będą przez użytkowników kont (inwestorów i projektantów), a każdemu z takich projektów portal e‑Budownictwo będzie przydzielał indywidualny numer.
Dostęp do BPB będą miały organy administracji architektoniczno‑budowlanej i nadzoru budowlanego.

 

BNB nie należy mylić z bazą projektów projektów domów o powierzchni zabudowy do 70 m2, udostępnionych do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej GUNB

Celem tego rozwiązania jest to, aby inwestor zamiast dołączać do wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień projekty budowlane, mógł wskazywać indywidualny identyfikator projektu, który został umieszczony przez użytkownika w BPB.

 

Projekt ustawy wprowadzającej BPB znajduje się obecnie na etapie opiniowania: tutaj.

Jak tylko zostanie uchwalony, będziemy informowali o możliwościach jego użycia.

Jeśli chcesz otrzymywać na adres e-mail informacje o tej nowelizacji i innych zmianach przepisów, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Baza Projektów Budowlanych

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Budownictwo ogólnie

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

Drogi i planowanie przestrzenne

Środowisko

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

Administracja i inne

Ujednolicone teksty przepisów

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/