Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

10 grudnia 2022

Charakter wpisów w protokole z narady koordynacyjnej – wyrok WSA II SA/Kr 576/19

Często spotykaną sytuacją w praktyce projektowej są uwagi uczestników narady koordynacyjnej, które negatywnie opiniują przedłożone usytuowanie projektowanej sieci, bez wskazania podstawy prawnej.

 

Przewodniczący narady koordynacyjnej nie ma narzędzi, aby uczestnikom narady zabronić wpisania uwagi.

Jak taką uwagę należy traktować, gdy została ona jednak w protokole z narady umieszczona?

 

W takiej sprawie wypowiedział się WSA w Krakowie w wyroku z dnia 6 października 2020 r. sygn. II SA/Kr 576/19, w którym sąd stwierdził m.in.:

 

Brak podstaw prawnych do twierdzenia, że wszyscy uczestnicy narady koordynacyjnej muszą wyrazić zgodę na planowaną inwestycję, a ich stanowisko wiąże organ wydający pozwolenie na budowę. W tym zakresie należy podzielić w całości stanowisko skarżącego. Powołane w skardze stanowisko Głównego Geodety Kraju wyrażone w piśmie z 25 marca 2015 r., znak: GI-MZUD.541.5.2015 ( https://pdl.piib.org.pl/poradnik/GGK_narady_koordynacyjne.pdf ) nie ma oczywiście charakteru wiążącej wykładni obowiązujących przepisów, niemniej jednak Sąd zgadza się z argumentacją przedstawioną w tym piśmie, iż "uczestnicy narady koordynacyjnej wyrażają swoje stanowiska w sprawie, której narada dotyczy, na co wskazuje art, 28b ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Z analizy przepisów rozdziału 5 ustawy wynika, że uczestnicy narady koordynacyjnej nie wydają wiążącej opinii dotyczącej dokumentacji projektowej. Uznać jednakże można, iż nie ma formalnych przeszkód, aby w protokole z narady przedstawione były takie stanowiska uczestników, które dotyczą zauważonych zagrożeń w zakresie kolizji lub wskazówek o możliwości jej uniknięcia. (...) przepisy ustawy nie dają upoważnienia, aby podmioty zarządzające sieciami biorące udział w naradzie koordynacyjnej, miały prawo dokonywania wpisów zobowiązujących inwestora lub projektanta do dokonywania dodatkowych uzgodnień projektowanych sieci w siedzibie tego podmiotu. Takie działania przeczą ustawowemu zapisowi, że starosta wyznacza zarówno termin narady jak i miejsce jej przeprowadzenia, na co wskazuje art. 28b ust. 3 ustawy".

 

W świetle powyższego należy zgodzić się ze skarżącym, iż "stanowisko przedstawiciela Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej jest nie tylko niewiążącym zaleceniem (skarżący ocenia je, jako subiektywne odczucie i obawę), ale co istotne, nie ma pokrycia w obowiązujących przepisach prawa. W obecnie obowiązującym stanie prawnym i w istniejącym stanie faktycznym brak jest, bowiem przepisu uprawniającego ten podmiot do władczego zakazywania lokalizacji kanalizacji sanitarnej w miejscu zaproponowanym przez projektanta".”

 

Link do orzeczenia: klik .

 

****

Potwierdzenie powyższego orzeczenia znajduje się również w odpowiedzi projektodawcy na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD427) klik, gdzie GUNB stwierdza jednoznacznie:

 

"Narady koordynacyjne przeprowadzane przez starostę nie mają charakteru wiążącego uzgodnienia lecz stanowią narzędzie pomocnicze dla projektanta, wspomagające go w prawidłowym usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Opinie zgłaszane przez strony w toku narady nie mają charakteru wiążącego i to projektant decyduje o ich ewentualnym uwzględnieniu. Protokół z narady koordynacyjnej wydawany jest po zakończeniu narady, niezależnie od charakteru zgłoszonych uwag." 

 

Bezpośredni link do dokumentu z zacytowanym stanowiskiem GUNB (poz. 208 tabeli) znajduje się tutaj.

 

****

 

Na marginesie należy zauważyć, że choć w sprawie objętej powyższym orzeczeniem sądowym protokół z narady koordynacyjnej znalazł się w projekcie budowlanym, to projektant de iure nie ma obowiązku dołączania tego dokumentu do projektu (ani też inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę). Z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane wynika bowiem, że do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć PZT i PAB wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

Żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku dołączenia do projektu budowlanego opinii z narady koordynacyjnej, na co zwróciło również uwagę Ministerstwo Rozwoju i Technologii - odpowiedź dostępna na naszej stronie klik

 

Natomiast odnośnie narad koordynacyjnych przepisy ustaw - Prawo budowlane w ogóle się do tej problematyki nie odnoszą. Zaś przepisy odrębnych ustaw w żaden sposób nie wymagają dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę dokumentów z takich narad. Tym samym dokumenty takie nie podlegają sprawdzeniu, o jakim mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy - Prawo budowlane.”

 

W tym samym tonie wypowiadał się również GUNB, np. w trakcie szkolenia dla organów AAB i NB: https://youtu.be/Mf_1WNpleKs?t=3192 (od minuty 53).

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/